กก

A BRIEF HISTORY OF BRITISH LITERATURE

 & SELECTED READINGS


                    1. OLD ENGLISH LITERATURE                      ......499-1066

                    2. MEDIEVAL ENGLISH LITERATURE                   ......1066-1350

                    3. RENAISSANCE PERIOD                ......14th-Early17th century

                    4. 17th CENTURY ENGLISH LITERATURE

                    5. ENLIGHTENMENT MOVEMENT              ......Late 17th-Mid 18th Century

                    6. ROMANTICISM IN BRITAIN                ......1798-1832

                    7. REALISM IN BRITAIN                   ......1830s-1918

                    8. MODERNISM IN BRITAIN          ......1918-1945

             9. POSTWAR BRITISH LITERATUREกก

กก

กก

HOME